King-David Street - Jerusalem

רחוב המלך דוד - ירושלים
הפרוייקט כולל שיקום קונסטרוקטיבי של מבנה לשימור מתקופת העותומנים שנבנה בשנות 1870 בערך, תוך הוספת 8 קומות מעליו

שיטות שיקום חדשניות כוללות שימוש בבטון מזויין על מנת להקנות חוזק וקשיחות מספקת לתמיכת המפלסים החדשים שתוכננו מעליו

הפרוייקט יכלול קומת בית כנסת ודירות פאר ,באזור היסטורי של לב העיר ירושלים
Copyright © 2022 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group