Masada East-West Route Proposal

חיבור כביש 90 למצדה מערב
הצעה לסלילת דרך נופית לשדרוג וקיצור הקשר התחבורתי בין מוקדי דרום ים המלח לבין אזורים קולטי קהל במערב מצדה (כחלק מחזיון המשודרג, אירועים רבי משתתפים וגישה לאתר מצדה)

הנגשת גורמי המועצה האזורית 'תמר' לשטחים שממערב מצדה

בחינת חלופות בתוואי אופטימלי בהיבטי נוף, סביבה ועליות ביצוע
Copyright © 2021 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group