EXPO, Seville, Spain

אפריל-אוקטובר 1992

המבנה שייצג את המדינה ביריד הבינלאומי EXPO בשנת 1992, היה מורכב מאוהל ממברנה. פנים האוהל הכיל חלל תצוגה והתכנסות לכ- 3,000 איש. בחלל הורכבה גלריה מקונסטרוקציה קלה. פרק הזמן שעמד לרשות היזמים והמתכננים היה קצר ביותר ועמד על כ-4 חודשי תכנון, התארגנות והקמה.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group