Hazera Genetics - Berurim Site

2009 - 2013

מבנה מו"פ החדש באתר ברורים מהווה המבנה המרכזי של קמפוס ברורים. המבנה משמש את הנהלת אגף מחקר ופיתוח של החברה, את מחלקת השיווק, מנהל האתר ומחלקת רכש וכן את כל הנספחים והמעבדות הקשורות למחקר ופיתוח.

המבנה תוכנן כך שיהיו בו אגף מנהלה ראשי בתוואי קשתי ובן 2 קומות, אשר אליו נושקים 4 אגפים בני 3 קומות. בשלב הראשון יוקמו 3 אגפים בלבד.

השטח הכולל של הפרויקט הוא כ-5,500 מ"ר.

האגפים מנותקים מהמבנה הראשי הקשתי באמצעות תפרי התפשטות. המבנה הראשי פועל כיחידה עצמאית אחת דרוכה ללא תפרים.

תקרות האגפים עשויות לוחות בטון דרך מתועשות, לעומת האגף הראשי שיצוק כולו באתר.

שיטת הביסוס היא באמצעות כלונסאות והרצפות מתוכננות כתלויות ומנותקות מהקרקע באמצעות ארגזים כנדרש.

בגמר הבניין משולבים חיפוי אבן, טיח סטוקו, תקרות מונמכות וכן אלמנטי הצללה על חזיתות האגפים עשויים מבטון או מקרמיקה.

פיתוח האתר כולל מגרש חניה סמוך לבנין וכן מבואה מקורה באמצעות פרגולה.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group