Hiriya - Visitors Center

תל אביב, 2005

מרכז המבקרים הוקם באתר חיריה המשמש תחנת מעבר לאשפה הנאספת בגוש דן. אתר זה מהווה חלק מפארק איילון, בכניסה לתל אביב.

פארק זה ישמש גם כפארק למחזור אשפה על כל סוגיה. ונעשות עדיין עבודות לייצוב הר חיריה וכן עבודות פיתוח וגינון, לנוחיות ונגישות ציבור המבקרים.

מרכז מבקרים הוקם בצמוד למבנה קיים אשר שומר ושוקם. אל מבנה זה הוצמדו שטחי כיתות, משרדים בבניה חדשה וכן מדרך עילי לביצוע בשלב עתידי שיתחבר אל מערכת מדרכי הליכה חיצוניים וגשרים המובילים אל הפארק וההר. המבנה משמש לפעילויות חינוך וסדנאות בתחום המיחזור.

הפיתוח סביב המבנה מדבר בשפת המיחזור: בוצעו מדרכים מעץ ממוחזר, בריכות נוי וצמחיה.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group