Mamila

תכנון למכרז של מרכז ממילא חניון תת קרקעי ל 1,600 כלי רכב, מרכז קניות דו מפלסי המשתרע על כ 100,000, מ"ר, דירות ומשרדים.
הפרוייקט תוכנן לשלב תכנון מלא עבור לדברוק עם העברת  הפרוייקט ליזם חדש, הביצוע עבר לאחריות מהנדס אחר.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group