Pedestrian Bridge, Masada

גשר המצוק הוקם מיד עם סיום בניית תחנת הרכבל העליונה במצדה. הגשר נמתח מתחנת הרכבל העליונה אל הכניסה לאתר. אורכו כ-70 מ' ורוחבו כ-2.50 מ'. הגשר מאפשר לראשונה נגישות נוחה לבעלי מוגבלויות ונכים לאתר.

הגשר תוכנן מקונסטרוקציית פלדה מרחבית ומדרך בטון ועץ ומעוגן אל ההר באמצעות עוגני קרקע אופקיים. העבודה בוצעה באמצעות הנפת הקונסטרוקציה בכלים קטנים עקב העדר גישה למנופים וכלים כבדים ברום ההר.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group