Umm Rashrash Museum

אתר לאומי אום רשרש - מוזיאון אילת עירי
.הקמת מוזיאון היסטורי של העיר- באתר אום רש-רש, אשר ישמש מוקד להנחלת מורשת העיר
Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group